projekt


Centrum Rehabilitacji i Sportu - budowa i  wyposażenie obiektu UJK

przy ul. Świętokrzyskiej


Oś  priorytet.

Działanie 2.  Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie 2.1   Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej
i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

 Wartość projektu: 11.137,00  tys.  zł


Źródła finansowania: 6.278,00  tys. zł  - RPO WŚ środki EFRR,
4.859,00  tys. zł  - wkład własny UJK  – środki publiczne


Okres realizacji:  I  kw. 2014 – I kw. 2015Centrum Rehabilitacji i Sportu