Uniwersyteckie Centrum Sportu

10-08-2020

konkurs na Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu

REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na  Kierownika

Uniwersyteckiego Centrum Sportu

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności dydaktycznej
  oraz organizacyjnej,
 6. zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie co najmniej tytułu zawodowego,
 3. informację o dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu”.

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020.

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 
Dokumenty do pobrania: