Uniwersyteckie Centrum Sportu

Studenci z niepełnosprawnościami

Zajęcia alternatywne Wychowania Fizycznego
dla studentów z niepełnosprawnościami
w roku akademickim 2019/2020

 1. Student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgłasza się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami (SON) Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – ul. Śląska 11A. Tam otrzymuje druk zaświadczenia, który wypełnia lekarz prowadzący. Zaznacza on, które z podanych form aktywności ruchowej są wskazane dla studenta. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie student ma obowiązek dostarczyć do SON CWOzN w terminie do 15.10 (w I semestrze) lub do 15.03 (II semestrze).

STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO KONTAKTU E-MAILOWEGO Z PRACOWNIKIEM UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM SPORTU Panią mgr Jolantą Drezno – lp.ud1594607725e.kju1594607725@onze1594607725rdj1594607725 celem zalogowania na zajęcia podając: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i rok studiów.

STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE LOGUJĄ SIĘ SAMI NA WF.

 1. Student ma do wyboru alternatywne formy zajęć wf:
  • ćwiczenia w wodzie oraz nauka i doskonalenie pływania,
  • ćwiczenia kształtujące oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe,
  • nordic walking.
 2. Rodzaje aktywności fizycznej zawarte w druku zaświadczenia lekarskiego wyczerpują wszystkie możliwe formy w tym zakresie. Jeżeli  lekarz nie zezwoli studentowi, ze względu na stan jego zdrowia, na uczestniczenie w jakiejkolwiek aktywności związanej z realizacją zajęć z WF, student  jest zobowiązany do kontaktu e-mailowego z pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Sportu
  (patrz punkt 1).
 3. Podstawą zaliczenia dla studentów  niepełnosprawnych jest:
  • punktowy system oceniania
  • uczestnictwo w jednej z form samokształcenia według wyboru studenta;
  • zajęcia teoretyczne wskazane przez Centrum Sportu,
  • pomoc przy organizacji rozrywek uczelnianych i zawodów sportowych,
  • praca pisemna z zakresu kultury fizycznej.

Terminy zajęć

Zajęcia wf-u alternatywnego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w semestrze letnim 2019/2020 odbywają się:

 • czwartki 11.00 – 12.30 – siłownia UCS (Hala Sportowa), ul. Uniwersytecka 21, zbiórka przy portierni
 • piątki 8.30 – 10.00 – pływalnia ul. Kujawska
 • piątki 11.00 – 13.15 – nordic walking UCS (Hala Sportowa), ul. Uniwersytecka 21, zbiórka przy portierni, zajęcia terenowe

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Sportu

ul. Uniwersytecka 21
25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1594607725e.kju1594607725@fws1594607725
tel: 41 349 68 15
tel: 41 349 68 20