Działalność naukowo-badawcza

W 40-letniej historii Studium WF i Sportu nie brakło również prac naukowo-badawczych prowadzonych w różnych okresach przez niektórych pracowników Studium. W latach 70. aktywność naukową prowadzili: Andrzej Liedke (prace w zakresie metodyki wychowania fizycznego oraz badania kultury fizycznej studentów), Andrzej Jopkiewicz (prace w zakresie wydolności oraz sprawności fizycznej) i Bernard Bartoszak (prace Aktywność historii kultury fizycznej).

Organizowano także ogólnopolskie konferencje naukowo-metodyczne. Pierwsza z nich pt. „Wychowanie zdrowotne w szkole” odbyła się 13.-14.X.1971r., Materiały z tej konferencji wydano staraniem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W latach 1984, 1985 i 1986 Andrzej Liedke zorganizował trzy kolejne konferencje pt. „Lekcja wychowania fizycznego”; materiały po konferencyjne opublikowano w oddzielnych zeszytach pod tym samym tytułem.

Działalność badawczą kontynuowano, choć w mniejszym zakresie, w kolejnych latach. Od 1984 roku, w sposób systematyczny, bada się sprawność fizyczną młodzieży akademickiej. Prace te odzwierciedlają oczekiwania w tym zakresie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki, które od 1985 roku zobligowało Studia Wychowania Fizycznego do rejestrowania poziomu sprawności fizycznej młodzieży rozpoczynającej naukę. Posługując się testem Pilicza (poszerzonym o próbę Burpego) prace te są kontynuowane do dziś.

Dr Rafał Pawłowski

W listopadzie 2004 roku, po publicznej obronie rozprawy doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pt.: „Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej i jego organizacyjne uwarunkowania”, pracownik Studium mgr Rafał Pawłowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Dr Stanisław Hojda

Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał mgr Stanisław Hojda broniąc w lipcu 2005 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, swojej pracy pt. „Zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym studentów Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w latach 1984-2001”.

Dr Robert Dutkiewicz

Kolejnym pracownikiem Studium, który uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej jest mgr Robert Dutkiewicz. W grudniu 2005 roku obronił on swoją pracę doktorską pt.”Skuteczność zajęć korekcyjno – wyrównawczych w zniekształceniach statycznych ciała u dzieci w wieku szkolnym”.

Dr Jadwiga Kamińska

Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała mgr Jadwiga Kamińska broniąc w styczniu 2008r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, swojej pracy pt. „Model wypoczynku wakacyjnego studentów Kielecczyzny i jego determinanty”.

Dr Tomasz Winiarczyk

W listopadzie 2009 roku, po publicznej obronie rozprawy doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pt.:”Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego Health-Related Fitness oraz jej związki z poczuciem koherencji i jakością życia młodzieży akademickiej” , pracownik Studium mgr Tomasz Winiarczyk uzyskał stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Obecnie z grona pracowników Studium prace badawcze prowadzą:

  1. Dr Robert Dutkiewicz Wady postawy dzieci i młodzieży. Diagnoza, leczenie, profilaktyka.
  2. Dr Rafał Pawłowski Proces wychowania do kultury fizycznej na różnych szczeblach edukacji.
  3. Dr Jadwiga Kamińska Model wypoczynku wakacyjnego studentów Kielecczyzny i jego determinanty.
  4. Dr Tomasz Winiarczyk – związki cech osobowościowych ze sprawnością fizyczną badaną w konwencji zdrowia młodzieży akademickiej.

W 40-letnej historii Studium WFiS pracą zespołu kierowali:

  • Andrzej Liedke (1969-1979 i 1981-1982),
  • Jolanta Krawczyk (1979-1981),
  • Jerzy Tomaszewski (1982-1991),
  • Stanisław Hojda (1991-2005),
  • Rafał Pawłowski (od 2005).
Skip to content